7,62mm.  1943m. pavyzdžio šovinys
                        
1939m. buvo  pradėti darbai kuriant tarpinį šovinį.  Bandymams  buvo  sukurtas
                             5,45mm. kalibro šovinys , o   konstruktoriams   iškart   duodama užduotis sukurti
                             automatinį šautuvą. Neužilgo prasidėjęs karas nutraukė  visus  darbus.  Prie  šios
                             idėjos buvo sugrįžta 1943m., bet reikalavimai konstruktoriams  buvo  keliami  jau
                             kiti. Šovinio  kalibras turi būti  nemažesnis,  kaip  7,62mm, o  kulka,  praskriejusi
                             1000m., turi turėti energiją, ne mažesnę, kaip 196 J., esant ginklo vamzdžiu i 500-
                             520mm. ir šovinio svoriui,  ne  mažesniam,  kaip  15-17gr.  Pasibaigus   konkursui,
                             geriausiu buvo pripažintas, o vėliau ir priimtas apginklavimui konstruktorių
                             N.M.Jelizarov ir B.V.Siomin sukurtas  šovinys.
                               Šiam  šoviniui  yra  sukurta  nemažai  ginklų , tai Simonovo  pusiau   automatinis 
                             karabinas SKS, Kalašnikovo  automatai  AK,  Degteriovo  rankinis  kulkosvaidis
                             RPD, Kalašnikovo kulkosvaidžiai RPK ir RPKS.


                        Kalibras                                   7,62mm
                        Šovinio
svoris                          16,2gr
                        Kulkos svoris                          7,9gr
                        Užtaiso svoris                          1,67gr
                        Šovinio ilgis                              56mm
                        Kulkos ilgis                              28,8mm
                        Gilzės ilgis                                38,1mm
                        Užtaiso kameros tūris              2,18cm3
                        Maksimalus dujų slėgimas      2800kg/cm2
                        Pradinis kulkos greitis             710m/s

 

  

           1        2        3         4        5       6        7        8        9        10      11      12     13       14      15      16      17 
                              Šiuo metu yra gaminami  tokie šoviniai:
                                       1. Su paprasta kulka (PS), yra skirti priešo gyvos jėgos naikinimui.  Ji  susideda  iš
                                   plieninio variu dengto apvalkalo, viduje -  plieninė štampuota šerdis, apvilkta švininiu
                                   apvalkalu. Minkštas švininis  apvalkalas  leidžia  lengvai įsipjauti  kulkai  į  graižtvus,
                                   o plieninis  apvalkalas  priduoda  kulkai  tvirtumą  jai  einant  graižtvu. Plieninė šerdis,
                                   užpildanti  kulkos  vidų,  pirmiausia  duoda  švino  ekonomiją,  daro kulką atsparia de-
                                   formacijai  ir  padidina  pramušamąją  galią.  Užpakalinė  kulkos  dalis  yra  konusinė,
                                   tam, kad sumažinti oro pasipriešinimą.
                                         2 . Padegantis (Z), yra skirtas padegti kurą, esantį ne storesnėse, kaip 3mm. tal-
                                    pose, lengvai užsidegantiems taikiniams padegti,  o  taip pat  naikinti  priešo  gyva-
                                    jai jėgai.  Kulka  susideda  iš  plieninio,  variu  dengto  apvalkalo,  varinio  antgalio,
                                    plieninės  šerdies,  švininio  šerdies apvalkalo, plieninės, variu dengtos stiklinaitės,
                                    į kurią įpresuotas padegantis ir šviečiantis mišiniai. Kulkai  sutikus  kliūtį,  įvyksta
                                    staigus jos stabdymas, plieninė šerdis iš inercijos juda į priekį, padegantis  mišinys
                                     nuo suspaudimo užsidega, plieninė šerdis suardo kulkos apvalkalą, pramuša kliūtį
                                     ir pro atsiradusią kiaurymę įtraukia paskui save  jau  degantį  padegamąjį   mišinį.
                                     Padegamasis  efektas  yra  dar  didesnis,  nes  kartu  su padegamuoju  mišiniu dar 
                                    dega ir šviečiantis mišinys.
                                      3. Trasuojantis.
                                      4. Padegantis-šarvamušys (BZ), yra skirtas padegti  lengvai  užsidegančius  taiki-
                                    nius ir  gyvos jėgos naikinimui, esančiai už lengvai šarvuotų priedangų. Kulka susi
                                    deda iš plieninio, variu dengto apvalkalo, plieninės, specialiai  užgaląstos  ir  užgrū-
                                    dintos šerdies, švininio šerdies apvalkalo ir švininio padėklo su padegamuoju 
                                    mišiniu. Kulka susidūrimo metu deformuojasi, besiplodamas švininis padėklas su
                                    padegamuoju sąstatu nuo suspaudimo užsidega, plieninė šerdis, judėdama į priekį,
                                     pramuša šarvą ir įtraukia paskui save jau degantį padegamąjį mišinį.
                                       5. Su trasuojančia kulka (T-45) , yra skirti ugnies koregavimui, taikinio  nurody-
                                    mui, signalizacijai ir gyvos jėgos naikinimui. Ji susideda iš plieninio, variu  dengto
                                    apvalkalo, švininės šerdies, plieninės, variu dengtos stiklinaitės ir žiedelio. Stikli-
                                    naitėje yra įpresuotas šviečiantis ir uždegamasis sąstatai.  Uždegamasis  sąstatas 
                                    užsidega šūvio metu nuo gilzėje degančio parako, bedegdamas uždega trasuojantį
                                    (šviečiantį) sąstatą, kuris dega ryškiai raudona spalva ir yra matomas bet kuriuo 
                                     paros metu. Kulka, pataikiusi į lengvai užsidegančius taikinius- sausą žolę, šiau-
                                    dus, šieną, sausas pjuvenas- juos uždega.
                                      6. Šovinys su sumažinto greičio kulka skirtas šaudyti įš AK-47 su duslintuvu.
                                     Šovinys skiriasi nuo kitų tuo, kad jo svoris yra 20gr., kulkos svoris 12,6gr., už-
                                     taiso svoris 0,53gr., kulkos ilgis 33,4mm., markiruotė: juodai-žalias.
                                      7. Šovinys be kulkos yra skirtas taktiniams apmokymams.
                                      8. Mokomasis šovinys skirtas apmokyti užtaisyti ginklus.
                                      9. Šovinys etalonas.
                                      10. Pastiprintas šovinys (UZ) yra skirtas tolimiems šūviams.
                                      11. Aukšto slėgio šovinys (VD) žinių nėra.
                                      12. Technologinis šovinys , naudojamas remontuojant ginklus.
                                      13. Bandomasis šovinys su pokalibrine kulka.
                                      14. Medžioklinis šovinys (ekspansyvinis). Kulkos smaigalys švininis
                                      15. 16. Medžioklinis šovinys, kulkos priekyje išgręžta skylė, tam kad padi-
                                      dintų stabdomą efektą.
                                      17.Medžioklinis šovinys, vietoje kulkos plastikinis konteineris, pripildytas
                                      šratų.

                                                                           į pradžią