7,62+53mm.
                      
1881m.Rusijos kariuomenė pradėta perginkluoti Mosin konstrukcijos karabinais,
                           kurie šaudė 7,62mm kalibro šoviniais. Ir štai jau daugiau, kaip šimtas metų, yra nau-
                           dojamas šio kalibro šovinys. Perėjęs daug karų, ne kartą buvo modernizuotas, bet
                           kalibras ir forma išliko tie patys.
                            Šaudymui yra naudojamos paprastos, dar vadinamos lengvomis  (sukurtos 1908m)
                           ir sunkios (sukurtos 1930m) trasuojančios, šarvamušės, šarvamušės-padegamosios,
                           snaiperinės ir aviacinių kulkosvaidžių prišaudymui ( liaudyje vadinamos sprogstamo-
                           sios) kulkos.
                             Šoviniai su paprastomis kulkomis yra skirti naikinti priešo gyvąją jėgą. Kaip jau
                           minėjome, pagal masę kulkos suskirstytos į dvi rūšis - lengvos ir sunkios.
                             Lengvos kulkos turi didesnį greitį, priklausomą nuo užtaiso kiekio ir vamzdžio ilgio.
                            Lengvos kulkos greitis krenta žymiai greičiau, todėl jos yra naudojamos
                            šaudymui nedideliais atstumais.
                              Sunkios kulkos savo aptakios formos ir didelės masės dėka išlaiko pramušamąją
                            galią, nuskriejusios 4500-5000m. ir turi mažesnę trajektoriją, esant mažesniam kulkos
                            greičiui, kas yra labai svarbu šaudant dideliais atstumais.
                              Lengva kulka yra sukurta 1908m. Tokia kulka turi indeksą "L". Kulkos apval-
                             kalas yra pagamintas iš tompako lydinio, kurį sudaro 90% varis ir 10% cinkas.
                             Kulkos viduje įdėta švininė šerdis, o šone yra griovelis, į kurį užvalcuojamas tūte-
                             lės plonasis galas, kad tvirčiau laikytųsi kulka. Kulkos dugne yra tuštuma, ir dėka
                             jos kulkos svorio centras yra pasistūmėjęs į smaigalį ,  tuo žymiai pagerinęs balisti-
                             nes savybes.
                               Lengva kulka ( indeksas "PS" ) skiriasi nuo "L" tipo kulkos tuo, kad kulkos
                              viduje vietoje švininės šerdies įdėta plieninė. Tuo pasiekiama švino ekonomija, su-
                              mažėja kulkos deformacija, padidėja pramušamoji galia. Atsiradus naujoms apsau-
                              gos priemonėm ( šarvuotos liemenės), 1983m. sukurta kulka su indeksu "ST-M2".
                              Tai modernizuota "PS" kulka-pakeista kulkos apvalkalo medžiaga, ir įdėta plie-
                              ninė užgrūdinta šerdis .
                                Lengvomis kulkomis vadinamos kulkos, turinčios išilginį apkrovimą (t.y. masė
                               padalinta iš skerspjūvio ploto) 22gr/kv.cm - lengva kulka, o 25gr/kv.cm ir daugiau
                               - sunki kulka.
                                  Sunki kulka (indeksas- "D") buvo sukurta 1930m. Ji susidėjo iš tų pačių ele-
                                 mentų, kaip ir lengva kulka, tačiau skyrėsi didesniu svoriu ir ilgiu, o konusinė
                                 užpakalinė kulkos dalis žymiai sumažino pasipriešinimą ore.
                                 Ryšium su tuo, kad dabartiniai ginklai, šaudantys šiais šoviniais, neturi ant kryp-
                                 tuko gradacijos, leidžiančios šaudyti lengvomis kulkomis, šoviniai su lengvomis
                                 kulkomis nenaudojami ir jau nebegaminami.
                                  Šiuolaikiniame mūšyje yra didelis taikinių spektras, kuriems naudojami skirtin-
                                gi šaudmenys su specialiomis ar kombinuoto veikimo kulkomis. Nežiūrint į tai,
                                kulkos masė ir greitis yra taip sukomponuoti, kad keičiant šovinį, nereikia daryti
                                pataisų taikiklyje.
                                   1930m. buvo sukurtas šovinys su trasuojančia kulka (indeksas T-30). Tokie šo-
                                 viniai naudojami ugnies koregavimui, signalizacijai bei gyvos jėgos naikinimui.
                                 Šaudant į gyvus taikinius šiais šoviniais, be pramušamosios galios, kulka turi di-
                                 delį psichologinį poveikį, ypač tamsiu paros metu.
                                  
Kulka susideda iš apvalkalo , švininės šerdies , stiklinaitės su degiu sąstatu ir
                                 dangteliu. Kulka yra minkšta , todėl tūtelėje neužvalcuojama, nes gali deformuo-
                                 tis . Trasuojanti medžiaga  susideda iš aliuminio ir magnio miltelių. Šie kompo-
                                 nentai,  kartu su oksidatoriumi ( druskos, turinčios daug deguonies), duoda ryškų
                                 švytėjimą. Į sąstatą įeina  rišančios medžiagos  (smala ir alyva), taip pat medžia-
                                 gos, sulėtinančios degimą ( tepalas ir parafinas ).
Tais pačiais metais buvo su-
                                 kurta ir šarvamušė kulka B-30 , skirta šaudyti į lengvai šarvuotus taikinius . Ji
                                 susideda iš plieninio, variu dengto apvalkalo , švininio šerdies apvalkalo ir plie-
                                 ninės, užgrūdintos šerdies. Susidūrimo metu, kulkos apvalkalas ir šerdies apval-
                                 kalas plojasi , o plieninė šerdis lenda į šarvą . Atsiradus  padegamąjai-šarvamu-
                                 šei kulkai , B-30 daugiau nebegaminama ir jos nebėra ginkluotėje.
                                  
1932 m. buvo sukurta padegamoji -šarvamušė kulka . Jai priskirtas indeksas 
                                 B-32.
  Ji analogiška kulkai B-30, bet kulkos priekyje, vietoje švino, yra padega-
                                 masis sąstatas. Kulkai pataikius į taikinį, šerdis pasiduoda į priekį ir nuo sus-
                                 paudimo užsidega padegamasis mišinys . Irstant kulkai ( po to, kai šerdis išlenda
                                 iš apvalkalo ) , šerdis pramuša šarvą ir pro atsiradusią kiaurymę įtraukia paskui 
                                 seve degantį padegamąjį mišinį .
Tais pačiais metais buvo sukurta kulka, skirta
                                 prišaudymui-padegimui . Ji susideda iš apvalkalo , kurio priekinėje dalyje yra pa-
                                 talpinta sprogstama medžiaga ir kapsulė , stiklinaitė su dūžikliu ir saugikliu . 
                                 Šios kulkos yra naudojamos šaudymui į lėktuvus , ugnies koregavimui didelėse
                                 distancijose ir šaudymui kulkosvaidžiais iš malūnsparnių. Pataikus į taikinį, kulka
                                 sprogsta ir susidaro nedidelis, gerai matomas, baltų dūmų debesėlis. Jį matant, pa-
                                 togu vizualiai daryti pataisas. Šaudant į gyvus taikinius , būna labai sunkūs sužei-
                                 dimai , todėl Gagos konvencija draudžia naudoti tokio tipo šovinius  prieš gyvają
                                 jėgą.
                                   1954 m. buvo baigti darbai, modernizuojant B-32 šovinį , žalvarinė tūtelė buvo 
                                 pakeista į bimetalinę, o naujos kulkosšįė konstrukcija pagerino padegamąsias 
                                 savybes .
                                   1970 m. buvo užbaigta trasuojančios kulkos modernizacija , pagerintos balisti-
                                 nės savybės, tai yra,  sulyginta su visomis kitomis, padidintas degimo ryškumas.
                                 Jai priskirtas indeksas T -46 .
                                   Visi aukščiau išvardinti šoviniai naudojami šaudyti šiais ginklais: šautuvais
                                  Mosino , SVT, kulkosvaidžiais  Maksimo , Goriunovo  SG-43 , SGM , SGMG ,
                                  RP-46 , Kalašnikovo PK , PKS , PKE , PK. (Išvardintų ginklų pavadinimų raidės
                                   yra rusiškos ).                                             
       PAGRINDINES ŠOVINIO
CHARAKTERIST                                                                                                   
                                                 Kalibras                                                    7,62mm.
                                                 Šovinio svoris                                    21-23 gr. su plienine gilze.
                                                                                                            22-14 gr. su žalvarine gilze. 
                                                 Kulkos svoris                                    9,6 gr.
                                                
Užtaiso svoris                                    3.25 gr.
                                                 Kulkos ilgis                                       32,3 mm.
                                                 Gilzės ilgis                                         53,72 mm.
                                                 Šovinio ilgis                                       77,16 mm.
                                                 Užtaiso kameros tūris                       3,8 cm3.
                                                 Maksimalus dujų slėgis                    3650 kg/cm2.
                                                 Pradinis kulkos greitis                      870m/s.

                                          Sovietinėje armijoje buvo priimti sekantys spalviniai kulkos žymėjimai :
                                                 
Padegantis - šarvamušys                                 juodai - raudona
                                                  Trasuojanti                                                       žalia
                                                  Padegamasis-trasuojantis-šarvamušys           violetiniai-raudona                                                   
            Padegamoji ( sprogstamoji )                            raudona
                                                  Snaiperinė                                                        "S" raidė ant įpakavimo  


                                                                                           į pradžią