9+18 PM
       
1951m.  SSSR kariuomenės ir milicijos perginklavimui buvo priimtas naujas šovinys. Jis sukurtas,
         rekonstruojant TT 7,62+25 mm šovinį. Pagal efektyvumą ji buvo   geresnis, negu TT ir Nagant šovi-
         niai. Greitu laiku pasirodė ir nauji ginklai , tai pistoletai Makarov ir APS. Nauji šoviniai greitai išpli-
         to Varšuvos sutarties šalių bloke, kur jiems vietinė  ginklų  pramonė  sukūrė ir  gamino  naujus gink-
         lus. Per paskutinius kelerius metus, Rusijos ginklų pramonė sukūrė ir gamina  gan  didelį  kiekį nau-
         jų pistoletų ir pistoletų-kulkosvaidžių. Atsirado ir modernizuotas šovinys PMM.  Spauda  yra  nekar-
         tą rašiusi apie naujus padidinto galingumo ir trasuojančius šovinius, gaminamus specialiai  kariuome-
         nei.
            Šovinys susideda iš metalinės, variu dengtos gilzės ir plieninio variuoto kulkos apvalkalo , kurio
         viduje yra plieninė šerdis, o likusi tuščia ertmė  užpildyta švinu.
            ŠOVINYS YRA NAUDOJAMAS LIETUVOS KARIUOMENĖJE

                                                          
                                                                                        PM                                      PMM
                              Kalibras                                           9,2mm                                 9,2mm
                              Šovinio ilgis                                     25mm                                  25mm
                              Šovinio svoris                                  10gr                                    10gr
                              Kulkos svoris                                  6,1gr
                                   5.4-5,8gr
                              Parako svoris                                  0,25gr                                               
                              Vo                                                    315-340m/s                         408-435m/s
                              Eo                                                    303-353J                             408-435J
                            
                                                                                     į pradžią