“GRUPE D’INTERVENTION GANDARMERIE NATIONALE”
                                                                ( GIGN )

  Mokyklinį autobusą Džibučio priemiestyje užgrobė 4 teroristai . Autobuse tuo metu važiavo 30  vaikų  nuo
  6 iki 12 metų. Išlaipinę autobuso vairuotoją, nuvažiavo prie Somalio sienos , kur prie keturių  buvusiu
  teroristų  prisijungė dar du. Valdžios atstovui, atvykusiam į derybas, buvo iškelti reikalavimai paleisti iš
  Prancuzijos  kalėjimų judėjimo “Somalio kranto išsivadavimo fronto”  lyderius.  Atsisakius  įvykdyti 
  reikalavimus,  teroristai  grąsino išžudyti vaikus. Autobusą iš visų pusių apsupo tuo metu netoli buve 2
  parašiutininkų pulko ir svetimšalių legijono kariai. Karinė vadovybė prižadėjo teroristams, kad reikalaujami
  paleisti asmenys bus atvežti  sekančią  dieną, o iš tikrūjų buvo tempiamas laikas. Ryte lėktuvu iš prancuzijos
  atskrido 9 GIGN kariai, kurie užėmė labai nedėkin gas pozicijas, nes autobusas stovėjo plynoje vietoje, o iki
  artimiausios priedangos buvo 200m. Visą dieną kariai- per snaiperinių šautuvų taikiklius stebėjo autobusą,
  bet šauti  negalėjo,  nes  visą  laiką  pro  jį  judėjo  vaikai  ir teroristai. Po specialiai atvežtų pietų vaikai
  sumigo,  nes  į  maistą  buvo  įmaišyta   migdomųjų  ir  trankviliantų. Autobuso languose liko tik teroristai. Po
  draugiškos salvės  penki  teroristai  krito  negyvi,  o  vienas,  tuo  metu buvęs kieme, metėsi į autobusą.
  Kariai, bėgdami lik autobuso, iš  revolverių  nušovė   paskutinį  teroristą ,  kuris vistik suspėjo nušauti vieną
  mergaitę. Taip buvo atlikta klasikinė  įkaitų  išlaisvinimo  operacija.  Per  20  grupės gyvavimo metų,
  panašaus pobūdžio operacijų buvo atlikta virš 600. 1971m.  Prancūzijos  nacionalinės  žandarmerijos sudėtyję
  buvo įkurta antiteroristinė grupė, bet tik po dviejų metų buvo paskelbta, kad grupė  pradeda  savo veiklą. Iš
  pradžių grupė susidėjo iš dviejų būrių po 15 žmonių ir bazavosi viena šiaurėje, kita pietuose. Kiekvena jų
  buvo atsakinga už savo regioną. 1976m. grupė sujungima į vieną dalinį. 1979m. grupėje  buvo  jau  40  žmonių.
  Dar po 10 metų ji padidėjo iki 80 žmonių. Pagrindiniai taktiniai vienetai  yra  būriai  po  12  žmonių,
  suskirstyti  į grandis po 5 žmones, plius karys su specialiai apmokytu šunimi  ir  karininkas.  Vienas  iš būrių
  visą  parą  būna kovinėje parengtyje ir pagal komandą gali vykti į  bet kurią Prancūzijos ar kitos valstybės
  dalį. Grupės sudėčiai  priklauso parašiutinikų eskadronas ir prezidento apsaugos grupė. Viena iš veiklos
  krypčių - tai pagalba, kuriant analogiškas grupes Maroke, Tunise, Saudo Arabijoje, Ispanijoje, Lenkijoje,
  Lietuvoje ir  dar  eilėje  kitų  valstybių. Be to, grupėje yra ruošiami specialistai reguliariai kariuomenei ir
  svetimšalių  legionui.  Kandidatai  į  grupę yra  savanoriai, atitarnavę žandarmerijoje ne mažiau trijų metų.
  Pimoje eilėje  yra  žiūrima į  kandidato  psichiką, nes  grupės  karys  turi  būti  šaltakraujis,  valingas, 
  emocionaliai  subalansuotas.  Antra - tai  fiziniai  testai,  jie susideda iš 8 km. žygio per 40minučių,
  pasikėlimas  rankomis  į  7 metrų  aukštį  per 7  sekundes,  plaukimas  50 metrų per 35 sekundes, plaukimas
  po  vandeniu  50  metrų,  vaikščiojimas  rąstu  užrištomis  akimis  ir  kova  su specialiai treniruotu šunimi.
  Trečia -tai gan sudėtingas šaudymas  iš trumpo vamzdžio 25m. atstume ir  75  taškai 100 galimų, iš ilgo
  vamzdžio 200m. atstume.Po savaitės testų vidutiniškai iš 100 kandidatų lieka 1-2.  Yra  atvėjų kai po testų
  nebuvo atrinktas nei vienas kandidatas. Laimingiesiems nedelsiant pradedama dėstyti pagrindinė  8 mėnesių
  parengimo programa. Nuo ryto  iki  vakaro  fizinis  pasiruošimas - krosas,  sprinterinis  bėgimas,  jėgos
  pratimai, savigyna, plaukimas, nardymas, alpinizmas, ypatingas dėmesys šaudymui iš visų ginklo rūšių,
  įvairiausiomis sąlygomis iš  bet kokių padėčių. Karys kas dieną šaudykloje praleidžia ne mažiau  dviejų
 
valandų,  o per metus turi šaudyti iš pistoletų ne mažiau 9000  šovinių,  iš  šautuvų -  3000.  Snaiperiais
  grupėje  yra  visi  kariai, žemiausias įskaitinis rezultatas -93 taškai iš šimto galimų 200m atstume. Specialiai
  yra ruošiama  miesto  alpinizmo ir vairavimo meno. Pabaigoje ”žvalgybinės- diversinės veiklos priešo
 
užnugaryje kursas.
  Materialinė - techninė bazė yra ypatingai gera, drabužiai ir avalinė yra siūvami individualiai, o pagal spec.
  užsakymus yra gaminami automobiliai, šarvuočiai, malūnsparniai. Ginkluotė - tai geriusi pasaulyje gaminami
  ginklų modeliai.                

                                                                            
                                                                                  į pradžią