SPECIALI AVIO-DESANTINĖ DIVIZIJA

                                                        S.A.S

   “Nugali veržlusis” tai devizas geriausio Europoje specialios paskirties junginio, kurį 1940m.
  įsakymu įkūrė tuometinis Didžiosios Britanijos premjeras V.Čerčilis. Į junginio sudėti įėjo jūrų
  pėstininkai (komandos) ir parašiutininkai (leopardai). Pirmojo pulko  vadu  1941m.  buvo
  paskirtas  pulkininkas Devidas Sterlingas, o antro pulko vadu jo brolis  Viljamas Sterlingas.
  Įsteigtas  parašiutininkų  mokymo centras kodiniu pavadinimu “17 stotelė”,  kuris per visus karo
  metus išleido 60  tūkstancių  parašiutininkų, žvalgų, diversantų, paruostų kovai priešo užnugaryje.
  S.A.S. ypatingai  gerai  save  užsirekomendavo šiaures Afrikoje mūšiuose su feldmaršalo Romel
  daliniais, o taip  pat  1945m.  mušiuose pačioje Vokietijoje. Paskutiniais metais Britanijos
  vyriausybė SAS naudojo  kovai  su  prokomunistiniais  elementais  ir  banditais  Malaizijoje,
  Šiaures Airijoje  ir  Anglijoje. Junginio veikla ypatingai yra slepiama , bet kai kurie faktai išryškėja ,
  kaip antai Irano pasiuntinybės šturmas Londone, išsilaipi nimas Folklendų salose, Irako raketų
  pajieška dykumose “Audros Dykumose” metu. Jeigu  informacijos apie atliktas operacijas yra
  labai nedaug, tai apie karių paruošimą yra gan nemažai -iš  to  nedaroma paslapties ir skelbiama
  masinės informacijos priemonėse.  SAS  yra  koplektuojama  savanoriais, praėjusiems ypatingą
  atranką ir ilgalaikį pasiruošimą. Visi  savanoriai  verbuojami  iš  karinių  pajėgų , vieną trečdalį
  sudaro desantininkai. Šiuo metu SAS susideda is trijų pulkų po 500 žmonių, nors  visi
  tarnaujantys skaitosi visai kituose daliniuose. Net artimiausi šeimų nariai neturi žinoti, kur tarnauja
  jų giminaičiai, tai yra daroma slaptumo sumetimais. Dalinys yra tiesiogiai pavaldus vyriausybei ir 
  aukščiausiai kariuomenės vadovybei. Konkursiniai kandidatų bandymai vyksta penkiais etapais.
  Pirmajame etape (10 dienų) yra ivertinamos kandidato fizinės galimybės,  kaip jis  orientuojasi 
  vietovėje,  ar gali nubėgti pusantros mylios (2,4 km.) per 12 minučių. Antrame etape   (10dienų )
  atliekami i štvermės ir valios testai. Kasdien daromi  ivairaus  sudėtingumo  žygiai .  Pabaigoje 
  įskaita  žygis  pilnoje ekipiruoteje 64 km. per 20valandų. Trečias  etapas (  98  dienos  )  kurio 
  metu  tikrinamos  taktikos , topografijos  žinios,  žvalgybiniai  sugebėjimai,   ypatingas  dėmesys
  skiriamas   mokėimui   šaudyti. Ketvirtas  etapas ( 40  dienų )  tikrinamas  desantinis 
  pasiruošimas ,  yįpatingas  dėmesys  skiriamas šuoliams iš mažų aukščių. Penktame etape ( 21
  diena )  tikrinamas  kandidato  mokėjimas  išgyventi ekstremaliom sąlygom, stebimi jo veiksmai
  ekstremaliom situacijom (reidai i priešo  užnugarį,  priešo persekiojimas, pabėgimo is nelaisvės
  organizavimas). Visas 179  dienas  kandidatai  yra  stebimi,  ko pasekoje atranką praeina vienas iš
  penkių. Su tais kandidatais, kurie išlieka po  badymų  yra  sudaromos sutartys tarnybai trims
  metams, jiems pasibaigus, abipusio sutikimo metu galima pratesti sutarti dar trims metams.
  Vidutinis kandidatų amžius yra 27 metai. Toliau karių laukia 205 dienų intensyvaus mokymo
  kursas, suskirstitas į penkis etapus. Pirmas 42 dienų etapas skiriamas šaudymui tam specialiai
  įrengtame mokymo centre. Plačiai yra praktikuojamas metodas šaudymo vienas i kitą  guminemis
  kulkomis, kaip sako patys kariai, nušaut nenušausi, bet po pataikymo juoktis  nesinorės.  Sekanti
  21 dienos etapą kariai mokomi išgyvenimo meno visose klimatinese juostose. Tečiame  etape  91
  diena kariai mokomi saviginos , kovos  su  šaltais  ginklais,  medicinos,  topografijos,  minavimo
  , o  ypač išminavimo meno, alpinizmo, plaukiojimo su akvalangu, žvalgybines diversinės veiklos
  tiek lauko tiek miesto  salygomis.  Ketvirtas  etapas  tai 21 dienos radijo ryšio kursas. Penktas
  etapas 28 dienos yra skiriamas desantiniam perengimui. Visa mokymo laikotarpį  kariai 
  pratyboms  naudoja  tik  kovinius šovinius ir granatas ir yra stebiami instruktorių kurie pastebeję
  jei karys nepasitiki savo jėgomis, dvejoja sr slepiasi nuo kulkų ir skeveldrų iškart yra pašalinami
  iš dalinio. ypatingai  didelis  dėmesys  yra skiriamas antiteroristiniam pasiruošimui. Pavyzdžiui
  normatyvas įsiveržti i lėktuvo  kabiną,  nenaudojant jokių kopėčių, yra trys sekundės.
  Dalinio vadovybe prisipažįsta, kad jų pagrindinė užduotis yra visapusiskai parengti “individualų
  karį” , kas jiem iki šiol sekėsi ypatingai gerai , nes pagal pasiruošimo lygį jie yra vieni iš 
  pirmaujančių  Pasaulyje.
                                                                          

                                                                              į pradžią