SNAIPERIAI

                                      

    Ypatingai taiklūs šauliai anglų kariuomenėje nuo 18 amžiaus yra va- dinami snaiperiais, (angliškai "snipe") manoma , kad šis žodis yra skan dinaviškos kilmės.

Snaiperiai yra priskiriami vienai iš karinių specialybių, turinčių negerą
reputaciją. Ir vistik į juos  dažniausiai yra žiūrima su pavydu, kariai lai
kantys rankose ginklus su  optiniais  taikikliais, nestovi rikiuotėse, nebė ga į ataką su su kitais kariais, jie veikia  tada kai kiti ilsisi, juos kviečiasi tada,  kai reikalingi  ypatingai tikslus  šūviai, kai kitos kariumenės rūšys yra bejėgės, jie veikia po vieną įpatingai retais atvejiais po du yra paval dūs tik vienam vadui , o jų darbą  galima  palyginti  nebent tik su mikro chirrrurgija ( policijos snaiperių užduotys tikslai ir parengimas kardina liai  skiriasi  nuo  karinio snaiperio.  Karinis snaiperis turi būti įvaldes  daugumą  karinių  specialybių  tokių kaip : minuotuojas-sprogdintojas, žvalgas (ypatingai giluminė žvalgyba, agentūrinio tinklo kūrimas), diver
sinė  veikla, medicina (išgyvenimas), ryšiai, parašiutizmas, naras-plauki kas, mokėti naudotis  praktiškai visų rūšių ginklais, nes neaišku kuo rei kės  pasinaudoti  atliekant užduotį pistoletu, snaiperiniu šautuvu ar gra natsvaidžiu.
Priešas, kaip taisyklė, snaiperius laiko ypatingais nusikaltėliais ir pirmo je eileje stengiasi juos sunaikinti,  o  pakliūti  į nelaisve   su  snaiperiniu ginklu rankoje kategoriškai nerekuomenduojama.
Pasikeitė  laikai,  pasikeitė  ir  principai,  apie kažkokį kilniaširdiškumą mūšio lauke nagalima ir kalbėti, daroma  viskas, kad tik priešas patirtų didesnius nuostolius, nors yra ir  priešingų pavizdžių.   Specialioje litera tūroje yra aprašomas toks atvejis, Amerikos  revoliucijos  karo metu ang lų snaiperis nusitaikė amerikiečių  generolui į nugarą, bet taip ir neiššo
vė, nes generolas neatsisuko į  snaiperį  veidu,  riteriški jausmasi paėmė viršų ir tik  vėliau  buvo  išsiaiškinta,  kad  tas generolas buvo Jurgis Va šingtonas. 
Nežiūrint į sėkmingą snaiperių  panaudojimą  Antrajame Pasauliniame kare, jiems ir toliau  nebuvo  skitas   reikiamas   dėmesys. Amerikiečiai puolė taisyti padėtį Vietnamo karo metu ,per trumpą laiką buvo paruoš tas didelis būrys  snaiperių  ir pradėti gaminti įvairūs snaiperiniai gink lai bei šaudmenys. Dabartiniu  metu snaiperiams   yra  skiriamas ypatin gas dėmesys yra parengta daugybė  paruošimo   programų  ir metodikų, veikia ištisi snaiperių rengimo  centrai.   Gaminama  daug naujos techni kos, niekas nebesistebi  lazeriniais,   šiluminiais  taikikliais - tolimačiais,
naktinio matimo  prietaisais,  kilnojamais  radarais   taikinių  pajieškai.
SSSR ilga laiką  išvis šia kriptim niekas nejudėjo, tik 1963m. kariuome nė gavo naują pusiau automatinį ginklą ( SVD), kuris jau 36m. rikiuotė je, o pakeisti kolkas neturi kuo. Per  paskutinius  keletą  metų  atsirado keletas naujų modelių, bet į masinio perginklavimo nesimato. Afganista no karas parodė, kad  be snaiperų išvis negalimi jokie kariniai veismai. Čečėnai  per   trumpą  laiką laimėja kompaniją kurios nemaza semės da lis priklauso snaiperiams, tai rodo didelis kiekis sužeistų ir žuvusių nuo šaunamūjų ginklų.
Snaiperių reikalingumą  jau įvertino ir labiausiai atsilikusios šalys, bet karys  su  snaiperinių  ginklų be atitinkamo paruošimo yra tuščia vieta, koks turi būti snaiperis, kaip ji ruošti kalbėsime šiame puslapyje.

Snaiperiniai ginklai
Taktika
Įšgyvenimas
Ekipiruotė
Maskavimasis
Šaulio paruošimas

                                                SNAIPERIS
        Šiuolaikinis snaiperis, tai yra  patyręs šaulys , paruoštas pagal universalaus kareivio programą, galintis tiklaus šūvio, žinių ir įgūdžių pagalba atlikti bet kokio sudėtingu mo operacija mūšio laike ar priešo užnugaryje. Visapusiškai paruoštas šaulys privalo mokėti:
                                               Taikliai šaudyti
                                               Įvertinti situaciją
                                               Vesti pajiešką ir žvalgybą
                                               Orentuotis vietovėje
                                               Indentifikuoti vaizdą ir garsą
                                               Pažinti priešą
                                               Maskuotis
                                               Išlikti nematomam
                                               Mokėti išlaukti
                                               Atlikti diversinius aktus
                                               Išgiventi ekstremaliom situacijom