STATISTIKA.

Septintąjame dešimtmetyje pasaulyje buvo įvykdyta 8114 teroristinių aktų.

1986m.- 774

1987m.- 832

1988m.- 856

Dėl nekvalifikuotų policininkų ir kariškių veiksmų įvyko nemažai tragedijų:

1985m. Malta, išlaisvinat užgrobtą lėktuvą žuvo 60 žmonių.

1986m. Sprogus bombai Kolumbo aerouoste žuvo 20, sužeista 41 žmogus.

1986m.Šturmuojant lėktuvą Karačio aerouoste žuvo 14, sužeista 98 žmonės.

Ir t.t.

Specialios paskirties karinės, antiterotistinės pajėgos

Šia tema yra nepriimta kalbėti atvirai ne tik tarp kariškių. Spaudoje informacijos ypatingai mažai, o jeigu praslįsta informacija,  tai  dažniausiai  gandų lygio, kitaip tariant, kažkas kažką girdėjo, matyt - niekas nematė. O mūsų daugelis juos matė ir net patyrė savo kailiu. Tai 1991 m. sausio  13-sios  naktis.  Nedidelis  specialios  paskirties dalinio “A” ( spauda,  nieko  apie  juos  nežinodama,  klaidingai pavadino grupe ”ALFA”- ir pavadinimas prilipo) būrys dalyvavo šturmuojant radijo ir televizijos komitetą. Skyrėsi jie nuo kitų tuo, kad  ant  galvų  buvo  užsidėję kulkų  nepramušamus  šalmus “SFERA”. Nieko  ypatingai šaunaus  jie   nenuveikė,  bet, kaip  rodė  paskutiniąsias savo minutes valstybinė televizija, pastatą jie užėmė greitai ir be panikos.  Kodėl  šis  elitinio  dalinio  būrys dalyvavo šturme, matyt ir liks paslaptimi. Mums belieka tik spėlioti. Analizuojant  tuometinę  situaciją, susidaro įspūdis, kad  Krašto Apsaugos departamento direktorius Audrius Butkevičius ir Vadovybės   Apsaugos  depatamento direktorius Artūras Skučas su savais vyrais kėlė realią grėsmę ir buvo įvarę  baimės  tuometinei valdžiai. Kaip paslaptingai grupė “A” pasirodė, taip paslaptingai ir dingo. Tai kas jie, visdėlto, tokie?  Šiek  tie   atsiradimo istorijos. Amžiaus pradžioje specialios paskirties pajegomis (toliau s.p.k.p.) Anglijoje buvo vadinama karališkoji gvardija, Vokietijoje - leib  gvardija,  Prancūzijoje - raitieji  šauliai,  Amerikoje  -  jūrų  pėstininkų  korpusas, Rusijoje - kavalergardai . Šimtmetį atgal s.p.k.p. ,kaip ir dabartinės  vykdė  tas  pačias  funkcijas  tik  tik  dabar stipriai pasiketes jų turinys. Seniau pagridinė ir vienintelė jų užduotis buvo pirmųjų valstybės  asmenų  bei  rūmų apsaugą, tik amerikiečių jūrų pėstininkų korpusas vykdė  dar  ir  savo  pasiuntinybių  apsaugą  visame  Pasaulyje. Elitinių dalinių karininkai, kaip taisyklė priklausė aukščiausiems visuomenės sluoksniams, o kareiviai iš žemesnių sluoksnių. Pagrindiniai atrankos kriterijiai ūgis ir kūno sudėjimas, juk jie  savo   išvaizda  turjo  simbuolizuoti profisionalizmą, valstybės ir kariuomenės galią.  Didžiausias  dėmesys  buvo  skiriamas  rikiuotės  pratimams  ir aprangai , kurios didžiają dalį sudarė įvairiausi blizgučiai. Na o šiuolaikinis s.p.k.d. yra nedidelės apimties  junginys su visapusiškai paruoštais kariais, kurie vykto ypatyngos svarbos užduotis, kur yra padidintas rizikos laipsnis, reikalaujantis nestandartinių sprendimų. Tai yra:  veiksmai  priešo  užnugaryje,  slaptų  užduočių  vykdimas valstybėse, kurioms nėra paskelbtas karas ir nevyksta kariniai veiksmai, teroristų  neutralizacija.  Šiuolaikinės s.p.k.p. yra: Anglijoje “Speciali aviodesantinė divizija”,  Prancuzijoje  “parašiutininkai iš  Svetimšalių Legiono”, Amerikiečių “rendžeriai “ “ruoniai” “  raudonosios  komandos”  kai  kurie  jūrų  pėstininkų  daliniai,  vokietijoje “Kobra”, Rusijoje “Alfa” “Vimpel” “Zenit” “Vitiaz”. Iki paskutinio laikotarpio masinės informacijos priemonės retkarčiais išspausdavo nekonkrečius pranešimus apie s.p.k.d. operacijas ir štai protrūkis Amerikos  ir Europos televizijos žiūrovai stebėjo Amerikiečių “Rendžerių” išsilaipinimą iš malūnsparnių Mogadiše prie :Olimpo” viežbučio o jau sekančią dieną visas pasulis pamatė, kaip Dzeržinskio divizijos elitinis dalinys šturmavo Parlamento rūmus Maskvoje. Ir taip praktiškai kiekvieną dieną ekrane pasirodo prancuzų “para” Bosnijoje, Izraelio “saipet golani” Libane, indų “para” Pendžabe, visa gama rusų  “specnazų” čečenijoje,   amerikiečių  “ruoniai”   Gaityje, turkų “komandos” Kurdistane,  o  visai  neseniai  viso  Pasaulio  akivaizdoje  Perų  specialios  paskirties  būrys šturmavo Japonijos pasiuntinio rezidenciją kur teroristai laikė ikaitais 72 žmones.  Žiūrovų  akyse  buvo  nukauti 14 teroristų , ikaitai ir šturmo dalyviai nenukentėjo. Šiais neramiais laikais s.p.k.p. yra neatsiejama kariuomenės dalis, labai panašių junginių turi policiją ir valstybės saugumas pagrindinės jų užduotys  yra  labai  panašios  šiek tiek skiriasi jų paruošimo lygis . Praktiškai kiekviena jėgos struktūra  turi sau  pavaldžius  specialios  paskirties pajėgas , jų kiekis didėja pleciasi veiklos sfera, o tai lemia keletas faktorių. Pirma: subirėjo  Varšuvos  sutarties blokas, suskilo Jugoslavija, SSSR atsirado nemažai karštų taškų, beto seniai rusenantys Balkanuose,  Kaukaze, Vidurinėje Azijoje isiplieskė su nauja  jėga.  Antra:  sunkiais  ekonominiais  laikais   daugelis  vyriausybių  linke pasitikėti s.p.k.d. ,o ne reguliare kariuomene ar policija, nes pirmieji yra patikimesni ir geriau paruošti kovai su vidiniais priešais. Be to tokių dalinių išlaikimas mažiau kainuoja. Trečia: televizija jos visuomenės akyse padarė juos bebaimiais kariais kuriems nėra neįvykdomų užduočių, jie gali viską ir laukia įsakymų. Kitaip tariant atėjo “rembo” laikai ir vienas lauke karys.

     Kas tie žmonės, kaip jie yra ruošemi, kokias operacijas atlieka ?

     Skaitykite sekančiuose puslapiuose.

                                                                           

                                                                     

                                                                                 į pradžią