atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

7,62mm. 1943m. pavyzdžio šovinys

1939m. buvo pradėti darbai kuriant tarpinį šovinį. Bandymams buvo sukurtas 5,45mm. kalibro šovinys , o konstruktoriams iškart duodama užduotis sukurti automatinį šautuvą. Neužilgo prasidėjęs karas nutraukė visus darbus. Prie šios idėjos buvo sugrįžta 1943m., bet reikalavimai konstruktoriams buvo keliami jau kiti. Šovinio kalibras turi būti nemažesnis, kaip 7,62mm, o kulka, praskriejusi 1000m., turi turėti energiją, ne mažesnę, kaip 196 J., esant ginklo vamzdžiu i 500- 520mm. ir šovinio svoriui, ne mažesniam, kaip 15-17gr. Pasibaigus konkursui, geriausiu buvo pripažintas, o vėliau ir priimtas apginklavimui konstruktorių N.M.Jelizarov ir B.V.Siomin sukurtas šovinys.

Šiam šoviniui yra sukurta nemažai ginklų , tai Simonovo pusiau automatinis karabinas SKS, Kalašnikovo automatai AK, Degteriovo rankinis kulkosvaidis RPD, Kalašnikovo kulkosvaidžiai RPK ir RPKS.


Kalibras - 7,62mm
Šovinio svoris - 16,2gr
Kulkos svoris - 7,9gr
Užtaiso svoris - 1,67gr
Šovinio ilgis - 56mm
Kulkos ilgis - 28,8mm
Gilzės ilgis - 38,1mm
Užtaiso kameros tūris - 2,18cm3
Maksimalus dujų slėgimas - 2800kg/cm2
Pradinis kulkos greitis - 710m/s
 
 
  
        1        2        3         4        5       6        7        8        9        10      11    12     13       14      15      16      17 

Šiuo metu yra gaminami tokie šoviniai:

1. Su paprasta kulka (PS), yra skirti priešo gyvos jėgos naikinimui. Ji susideda iš plieninio variu dengto apvalkalo, viduje - plieninė štampuota šerdis, apvilkta švininiu apvalkalu. Minkštas švininis apvalkalas leidžia lengvai įsipjauti kulkai į graižtvus, o plieninis apvalkalas priduoda kulkai tvirtumą jai einant graižtvu. Plieninė šerdis, užpildanti kulkos vidų, pirmiausia duoda švino ekonomiją, daro kulką atsparia de- formacijai ir padidina pramušamąją galią. Užpakalinė kulkos dalis yra konusinė, tam, kad sumažinti oro pasipriešinimą.

2 . Padegantis (Z), yra skirtas padegti kurą, esantį ne storesnėse, kaip 3mm. tal- pose, lengvai užsidegantiems taikiniams padegti, o taip pat naikinti priešo gyva- jai jėgai. Kulka susideda iš plieninio, variu dengto apvalkalo, varinio antgalio, plieninės šerdies, švininio šerdies apvalkalo, plieninės, variu dengtos stiklinaitės, į kurią įpresuotas padegantis ir šviečiantis mišiniai. Kulkai sutikus kliūtį, įvyksta staigus jos stabdymas, plieninė šerdis iš inercijos juda į priekį, padegantis mišinys nuo suspaudimo užsidega, plieninė šerdis suardo kulkos apvalkalą, pramuša kliūtį ir pro atsiradusią kiaurymę įtraukia paskui save jau degantį padegamąjį mišinį. Padegamasis efektas yra dar didesnis, nes kartu su padegamuoju mišiniu dar dega ir šviečiantis mišinys.

3. Trasuojantis.

4. Padegantis-šarvamušys (BZ), yra skirtas padegti lengvai užsidegančius taiki- nius ir gyvos jėgos naikinimui, esančiai už lengvai šarvuotų priedangų. Kulka susi deda iš plieninio, variu dengto apvalkalo, plieninės, specialiai užgaląstos ir užgrū- dintos šerdies, švininio šerdies apvalkalo ir švininio padėklo su padegamuoju mišiniu. Kulka susidūrimo metu deformuojasi, besiplodamas švininis padėklas su padegamuoju sąstatu nuo suspaudimo užsidega, plieninė šerdis, judėdama į priekį, pramuša šarvą ir įtraukia paskui save jau degantį padegamąjį mišinį.

5. Su trasuojančia kulka (T-45) , yra skirti ugnies koregavimui, taikinio nurody- mui, signalizacijai ir gyvos jėgos naikinimui. Ji susideda iš plieninio, variu dengto apvalkalo, švininės šerdies, plieninės, variu dengtos stiklinaitės ir žiedelio. Stikli- naitėje yra įpresuotas šviečiantis ir uždegamasis sąstatai. Uždegamasis sąstatas užsidega šūvio metu nuo gilzėje degančio parako, bedegdamas uždega trasuojantį (šviečiantį) sąstatą, kuris dega ryškiai raudona spalva ir yra matomas bet kuriuo paros metu. Kulka, pataikiusi į lengvai užsidegančius taikinius- sausą žolę, šiau- dus, šieną, sausas pjuvenas- juos uždega.

6. Šovinys su sumažinto greičio kulka skirtas šaudyti įš AK-47 su duslintuvu. Šovinys skiriasi nuo kitų tuo, kad jo svoris yra 20gr., kulkos svoris 12,6gr., už- taiso svoris 0,53gr., kulkos ilgis 33,4mm., markiruotė: juodai-žalias.

7. Šovinys be kulkos yra skirtas taktiniams apmokymams.

8. Mokomasis šovinys skirtas apmokyti užtaisyti ginklus.

9. Šovinys etalonas.

10. Pastiprintas šovinys (UZ) yra skirtas tolimiems šūviams.

11. Aukšto slėgio šovinys (VD) žinių nėra.

12. Technologinis šovinys , naudojamas remontuojant ginklus.

13. Bandomasis šovinys su pokalibrine kulka.

14. Medžioklinis šovinys (ekspansyvinis). Kulkos smaigalys švininis

15. 16. Medžioklinis šovinys, kulkos priekyje išgręžta skylė, tam kad padi- dintų stabdomą efektą.

17.Medžioklinis šovinys, vietoje kulkos plastikinis konteineris, pripildytas šratų.

Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS